معرفی صفحه فرود محرم

معرفی صفحه فرود محرم

معرفی صفحه فرود محرم

معرفی صفحه فرود محرم
 
قالب فرود محرم با استفاده از المان ها  مذهبی  و استفاده از رنگ سیاه برای رنگ پایه و اولیه قالب برای مناسبات مذهبی مانند عاشورا و تاسوعا اربعین ویا رویداد های که به صورت کلی سبک وسیاق مذهبی و عرفانی دارند.
 
قالب فرود محرم با استفاده از Hmtl5,Css3,Bootstrap3 و استایل نویسی به شیوه Sass نوشته و توسعه یافته است.لازم به ذکر است که این قالب به صورت موبایل فرندلی طراحی شده است به صورتی که در هر دستگاهی بدون هیچ اشکالی قابل مشاهده است.
 
معرفی صفحه فرود محرم
 
قالب فرود محرم با استفاده از المان ها  مذهبی  و استفاده از رنگ سیاه برای رنگ پایه و اولیه قالب برای مناسبات مذهبی مانند عاشورا و تاسوعا اربعین ویا رویداد های که به صورت کلی سبک وسیاق مذهبی و عرفانی دارند.
 
قالب فرود محرم با استفاده از Hmtl5,Css3,Bootstrap3 و استایل نویسی به شیوه Sass نوشته و توسعه یافته است.لازم به ذکر است که این قالب به صورت موبایل فرندلی طراحی شده است به صورتی که در هر دستگاهی بدون هیچ اشکالی قابل مشاهده است.
 
پیشنمایش